Two-tone 3 stone style diamond ring

  • $1,400.00