White gold hexagonal halo diamond semi-mount for 1 carat round stone

  • $1,475.00